In de Bossche Broek is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Tijdens de aanleg van een paddenpoel langs de Sterrenbosweg heeft een medewerker van de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten fragmenten van bewerkte vuursteen aangetroffen. Het is aannemelijk dat de vondsten dateren uit het Mesolithicum en tussen de 7.000 en 9.000 jaar oud zijn.

 

Mesolithicum

De vuursteenvondsten zijn gevonden op enkele decimeters onder het maaiveld. Vermoedelijk lag het toenmalige maaiveld iets lager ten opzichte van de directe omgeving en is het afgedekt door latere zandlagen. Door de lagere ligging is het archeologische vondstniveau  niet door latere grondbewerking verstoord en konden de vondsten op hun oorspronkelijke plek worden verzameld. Het vuursteen dat is aangetroffen komt van nature niet voor in de Bossche Broek en is door mensen verzameld langs de oevers van de Maas.

Voor de jagers-verzamelaars uit het Mesolithicum is dit een aantrekkelijk gebied geweest omdat er veel voedsel in de vorm van vissen, vogels en kleine zoogdieren te vinden was.

Het aantreffen van vindplaatsen uit het Mesolithicum is voor Bossche begrippen zeer bijzonder. Binnen de gemeente is slechts een handvol vindplaatsen uit deze periode bekend. De vondst werpt bovendien een heel nieuw licht op de Bossche Broek. Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart heeft het gebied een lage verwachting en was het onderzoek daarom beperkt tot een controle van de ontgraving. Op basis van de nu aangetroffen resten zal echter opnieuw moeten worden bekeken of er ook elders in de Bossche Broek nog mesolithische vindplaatsen te verwachten zijn.

 

Project “Genieten Rond de Dommel

De poel is gegraven als onderdeel van het project “Genieten Rond de Dommel”. Dit project bestaat uit allerlei maatregelen om het Bossche Broek als poort tot het Groene Woud aantrekkelijk te maken voor mens en dier. De poel vormt straks het leefgebied voor amfibieën (kikkers, salamanders). Voor de recreant wordt de ingang van het Bossche Broek aantrekkelijker gemaakt. Je hebt straks een bijzonder vergezicht over het Bossche Broek als je over de Brug het Bossche broek in rijdt. Deze winter wordt dit project afgerond met de laatste maatregelen en worden alle maatregelen onder de aandacht gebracht.